LEARNING ROAD

Primary school is the first toddler stage of children on the journey to search for knowledge, an important and prerequisite stage in the formation of both their academic skills and their moral values. The Primary Program at VAUIS School provides not only a safe and healthy environment for students, but also a place to cultivate the future, helping children confidently become global citizens.

SPECIFIC PROGRAMS BY EACH SCHOOL YEAR:

At VAUIS, the 5-year Primary program will help students form and develop core competencies, including 3 common criteria:

  • Self-control and self-study capacity: confidence and bravery, actively explore, and at the same time know how to seize opportunities, conquer difficulties and challenges ahead
  • Ability to communicate and cooperate: know how to master knowledge and be responsible to the community.
  • Problem solving and creativity: help children adapt flexibly in all situations.

LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Tiểu học là chặng đường chập chững đầu tiên của con trẻ trên hành trình tìm kiếm tri thức, là giai đoạn quan trọng tiên quyết trong việc hình thành cả kỹ năng học tập lẫn giá trị đạo đức của các em. Chương trình Tiểu học tại Trường VAUIS mang đến không chỉ môi trường an toàn, lành mạnh cho học sinh mà còn là nơi vun đắp tương lai, giúp trẻ tự tin trở thành những công dân toàn cầu.

LỘ TRÌNH CỤ THỂ THEO TỪNG NĂM HỌC:

Tại VAUIS, chương trình Tiểu học 5 năm sẽ giúp các em học sinh hình thành và phát triển năng lực cốt lõi, gồm 3 tiêu chí chung:

Năng lực tự chủ và tự học: tự tin và bản lĩnh, chủ động khám phá, đồng thời biết nắm bắt cơ hội, chinh phục những khó khăn, thử thách phía trước

Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết cách làm chủ kiến thức và có trách nhiệm với cộng đồng.

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giúp trẻ thích nghi linh hoạt trong mọi hoàn cảnh.

LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Tiểu học là chặng đường chập chững đầu tiên của con trẻ trên hành trình tìm kiếm tri thức, là giai đoạn quan trọng tiên quyết trong việc hình thành cả kỹ năng học tập lẫn giá trị đạo đức của các em. Chương trình Tiểu học tại Trường VAUIS mang đến không chỉ môi trường an toàn, lành mạnh cho học sinh mà còn là nơi vun đắp tương lai, giúp trẻ tự tin trở thành những công dân toàn cầu.

LỘ TRÌNH CỤ THỂ THEO TỪNG NĂM HỌC:

Tại VAUIS, chương trình Tiểu học 5 năm sẽ giúp các em học sinh hình thành và phát triển năng lực cốt lõi, gồm 3 tiêu chí chung:

Năng lực tự chủ và tự học: tự tin và bản lĩnh, chủ động khám phá, đồng thời biết nắm bắt cơ hội, chinh phục những khó khăn, thử thách phía trước

Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết cách làm chủ kiến thức và có trách nhiệm với cộng đồng.

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giúp trẻ thích nghi linh hoạt trong mọi hoàn cảnh.