STUDY PROGRAM

PROGRAM IN VAUIS

The program equips students with knowledge, skills, and nurtures core qualities to enable them to maximize their potential. The program comprises four parts: physical education, personal development and social skills, arts, science, and technology.

PROGRAM CONTENT:

PHYSICAL EDUCATION – Various activities help students gain more knowledge, skills, and opportunities to enhance physical training, develop endurance, and improve overall health. At VAUIS, students participate in activities suitable for their physical condition and age, including football, sprints, swimming, jumping, etc. Alongside an optimized curriculum, VAUIS provides modern and safe facilities and equipment to support students.

PERSONAL DEVELOPMENT AND SOCIAL SKILLS – The program is designed to cultivate qualities and develop essential social skills in each global citizen at VAUIS. This includes activities such as expansive reading – learning to read, experiential activities, career guidance, life skills – emotional and social education. In the “learning to read” activities, students develop a proactive reading habit and a love for reading, as well as comprehensively develop students’ language skills. For life skills – emotional and social education, the program is built on UNICEF’s skill groups (Life Skills Learning and Teaching: Concepts and Standard), helping students recognize and manage their emotions, empathize, understand others to collaborate, build relationships, and analyze, synthesize information to solve problems and make responsible decisions.

ARTS – Art subjects at VAUIS provide students with understanding, appreciation, practice, and creativity in specific art forms. Additionally, through Art, VAUIS helps students develop personal abilities, change community perceptions and behaviors, and contribute to the community. In addition to participating in music and art classes with diverse themes, VAUIS students also embody different characters in performing arts classes. Through this subject, students understand the personalities and behaviors of characters, bending themselves according to values of Truth – Goodness – Beauty. Moreover, regularly appearing on stage helps hone the ability to express emotions and confidence in public.

SCIENCE AND TECHNOLOGY – Information technology, STEAM, STEM subject, and scientific research activities help VAUIS students passionately explore, discover, experiment, and apply knowledge to solve real-life problems. These subjects also provide a foundation for students to adapt to changes in the modern world—changes brought about by the rapid and outstanding development of science and technology.

 

CHƯƠNG TRÌNH VAUIS

Chương trình trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng và trau dồi những phẩm chất cốt lõi để học sinh có thể phát huy tối đa tiềm năng của bản thân. Chương trình gồm 4 phần: giáo dục thể chất, phát triển cá nhân và kỹ năng xã hội, nghệ thuật, khoa học và công nghệ.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Các hoạt động đa dạng giúp học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng và cơ hội rèn luyện thể lực, phát triển sức bền và nâng cao thể chất. Tại VAUIS, học sinh tham vào các nội dung phù hợp với thể trạng và độ tuổi của học sinh, bao gồm: bóng đá, chạy ngắn, bơi lội, nhảy …. Bên cạnh chương trình học được thiết kế tối ưu, VAUIS trang bị cơ sở vật chất và thiết bị hỗ trợ hiện đại, an toàn cho học sinh.

PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI – Chương trình được xây dựng nhằm ươm dưỡng phẩm chất và phát triển kỹ năng xã hội thiết yếu ở mỗi công dân toàn cầu VAUIS-er, bao gồm các hoạt động đọc mở rộng – học để đọc, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, kỹ năng sống – giáo dục cảm xúc và xã hội. Đối với hoạt động học để đọc, học sinh tạo dựng được thói quen đọc sách chủ động và niềm yêu thích với việc đọc sách cũng như phát triển toàn diện các kỹ năng về ngôn ngữ cho học sinh. Đối với môn học kỹ năng sống – giáo dục cảm xúc và xã hội, chương trình được xây dựng trên các nhóm kỹ năng của UNICEF (Life Skills Learning and Teaching: Concepts and Standard) giúp học sinh nhận thức và làm chủ cảm xúc của bản thân; đồng cảm, thấu hiểu người khác để hợp tác, xây dựng các mối quan hệ; và phân tích, tổng hợp thông tin để giải quyết vấn đề, ra quyết định một cách có trách nhiệm.

NGHỆ THUẬT – Các môn học về nghệ thuật tại VAUIS mang đến cho học sinh sự hiểu biết, khả năng thưởng thức, thức hành và sáng tạo một loại hình nghệ thuật cụ thể. Ngoài ra, thông qua các môn học nghệ thuật, VAUIS giúp học sinh phát triển năng lực cá nhân, thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng, phát triển cộng đồng,… Bên cạnh tham gia các môn học âm nhạc, mỹ thuật với nhiều chủ đề phong phú, học sinh VAUIS còn được hóa thân thành những nhân vật khác nhau trong các tiết học kịch nghệ. Qua môn học này, học sinh hiểu được tính cách, lối ứng xử của nhân vật, từ đó uốn nắm bản thân đi theo những giá trị chân – thiện – mĩ. Hơn nữa, việc thường xuyên xuất hiện trên sân khấu cũng là một các giúp rèn luyện khả năng biểu đạt cảm xúc và sự tự tin trước đám đông.

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ – Các môn học Công nghệ thông tin, STEAM, STEM và hoạt động nghiên cứu khoa học giúp học sinh VAUIS thỏa sức say mê tìm tòi, khám phá, thử nghiệm và ứng dụng những kiến thức đó vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Các môn học đồng thời trang bị nền tảng đến học sinh luôn sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của thế giới hiện đại – những thay đổi được tạo ra bởi sự phát triển nhanh chóng, vượt trội của khoa học và công nghệ.