STUDY PROGRAM

NATIONAL PROGRAM

The Primary Education program is regulated by the Ministry of Education and Training of Vietnam. The school’s curriculum is developed with the aim of “optimizing” to help students master the core knowledge of each grade, have the ability to achieve high academic performance, and obtain certificates issued by the Ministry of Education and Training of Vietnam. Simultaneously, it facilitates the gentle and effective absorption of knowledge suitable for physical condition and age.

The academic results and certificates are recognized and issued by the Ministry of Education and Training, equivalent to qualifications from leading public schools in the national education system.

Students in Grades 1-3 will study subjects such as Vietnamese, Ethics, Physical Education, or Fine Arts, experiential activities, and additional topics (Mathematics, Natural Sciences, and Social Sciences) within the National Education Program.

Primary education aims to help students form and develop fundamental factors, laying the foundation for harmonious physical and mental development, as well as qualities and capabilities.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA

Chương trình đào tạo bậc Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam quy định. Chương trình được nhà trường xây dựng theo hướng “tối ưu hóa” nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm của từng cấp lớp, đủ khả năng đạt thành tích cao và lấy các bằng cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam quy định, đồng thời tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, hiệu quả phù hợp với thể chất, lứa tuổi.

Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ GD &ĐT công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với bằng cấp của các trường công lập hàng đầu trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Học sinh Lớp 1-3 sẽ được học các môn học Tiếng Việt, Đạo đức, Giáo dục thể chất hoặc Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm và các chủ đề bổ sung (Toán, Tự nhiên và Xã hội) trong Chương trình giáo dục quốc gia.

Mục tiêu giáo dục tiểu học giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản, đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực.