STUDY PROGRAM

CAMBRIDGE ENGLISH PROGRAM

English Program: The teaching program utilizes selected textbooks from well-known publishers worldwide such as Cambridge, Longman, Oxford, etc.

Phonics English Program: Establishing a solid foundation to make it easier and more effective for students to learn English in the future.

General English Program: Developing and honing the four language skills – Listening, Speaking, Reading, and Writing – revolving around familiar topics as well as themes related to the natural world and social issues.

Project Activities: The school will organize workshops for students to exhibit and present projects, models created individually or in groups based on the topics they have learned.

Acting Activities: Students will participate in theatrical performances, narrating stories in English.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CAMBRIDGE

Chương trình Tiếng Anh: chương trình giảng dạy sử dụng các giáo trình được chọn lọc từ các nhà xuất bản nổi tiếng trên thế giới như Cambridge, Longman, Oxford,…

Chương trình tiếng Anh Phonics: tạo một nền tảng vững chắc giúp các em học tiếng Anh dễ dàng hơn và tốt hơn trong tương lai.

Chương trình tiếng Anh tổng quát: xây dựng và rèn luyện bốn kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết xoay quanh các chủ đề thân thuộc cũng như các chủ đề về thế giới tự nhiên và các vấn đề xã hội.

Hoạt động Dự án: Nhà trường sẽ tổ chức các workshop để học sinh trưng bày và thuyết trình về các dự án, mô hình do cá nhân hoặc nhóm tạo ra dựa trên các chủ đề đã học.

Hoạt động diễn kịch: Học sinh sẽ được tham gia đóng kịch, kể lại các câu chuyện bằng tiếng Anh.